Image

Jesteśmy najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w branży budowlanej od 1990 r.


Polska Izba Budownictwa jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej,

aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG.


Domena działania Izby:


• Skupiamy w swoich szeregach producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, rmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych - współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.


• Reprezentujemy interesy gospodarcze swoich członków wobec organów państwowych i samorządowych - krajowych i zagranicznych - oraz współdziałamy z innymi organizacjami z obszaru budownictwa.


• Opiniujemy projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji, dotyczących budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych, współpracując z organami administracji Państwa i Parlamentem; uczestniczymy w pracach związanych z atestacją i certy kacją wyrobów budowlanych.


• Patronujemy krajowym targom budowlanym, przyznając na nich swoje nagrody. Promujemy osiągnięcia rm członkowskich na platformie międzynarodowej, wspierając ich uczestnictwo w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych i wyjazdach biznesowych.


• Wspieramy działalność członków, ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych; służąc fachowym doradztwem i szkoleniami.


• Promujemy wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju eksportu polskich wyrobów budowlanych, intensyfikacji wymiany handlowej z rynkami państw członkowskich UE i wschodnimi oraz służące ochronie rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją rm krajowych i zagranicznych.


• Reprezentujemy środowisko przedsiębiorców budowlanych, propagując zasadę partnerstwa i wzajemnej pomocy, w dążeniu do stworzenia silnego samorządu gospodarczego - lobby, którego opinie liczą się w walce o interesy polskiego budownictwa.


Więcej informacji o Izbie:


Władze

Deklaracja członkowska

Statut


Wszystkie dynamiczne firmy, zdecydowane na aktywne kształtowanie środowiska, w którym działają, pragnące współdecydować o ekonomicznych i prawnych warunkach rozwoju przedsiębiorczości w polskim budownictwie ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.