Image
Image


Prowadzimy analizę i obserwację rynku budowlanego. Wspieramy działania zmierzające do poprawy jakości wyrobów dla budownictwa, a także mające na celu transfer wiedzy i szkoleń dla szkół budowlanych.


Polska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego, która powstała w czerwcu 1990 roku. Posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 z późn. zm.) i własnego statutu.


Przez 25 lat priorytet w naszej działalności stanowiła współpraca kooperacyjna z rmami członkowskimi, ich publiczna promocja, zapewnianie pomocy doradczej i szkoleniowej wraz z reprezentowaniem i ochroną ich interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz uczestników obrotu gospodarczego.


W tym celu prowadzimy ciągłą obserwację rynku budowlanego i materiałów budowlanych oraz analizę uregulowań prawnych i innych zamierzeń istotnie wpływających na zmienię sytuacji rynkowej. Zapewniamy wszystkim członkom dostęp do różnych źródeł informacji o projektowanych aktach prawnych, obowiązujących przepisach, źródłach kredytowania, możliwościach współpracy produkcyjnej i innych sprawach istotnych dla warunków działania budownictwa. Formułujemy, w oparciu o opinie członków i własne analizy, wnioski i projekty aktów prawnych, dotyczących likwidowania barier rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz opiniujemy te projekty z organami administracji państwowej. Bierzemy także aktywny udział w procesie kształcenia kadr dla budownictwa poprzez stałą współpracę ze szkołami zawodowymi oraz szkołami podyplomowymi i uczelniami wyższymi. Wspieramy działania zmierzające do poprawy jakości wyrobów dla budownictwa oraz ochrona polskiego rynku wyrobów budowlanych w tym stworzenie zdrowej i uczciwej konkurencji z wyrobami importowanymi.


Zachęcamy Państwa do współpracy z wiarygodną i reprezentatywną grupą rzetelnych firm budowlanych w Polsce, zrzeszonych w naszej organizacji.