Image

INFORMACJA O PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Warszawa, 12 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie zwołane zostało na godz. 11:15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał o nadaniu tytułu honorowego Członka Polskiej Izby Budownictwa Panu Pawłowi Babijowi oraz Panu Jerzemu Klimmowi
 4. Wybór przewodniczącego i Prezydium Obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby w 2023 roku.
 6. Prezentacja sprawozdania finansowego Izby za 2023 rok.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Rady za rok 2023.
 11. Informacja o zamierzeniach Izby w 2024 roku.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie oficjalnej części obrad Walnego Zgromadzenia.
 14. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) spoiwem pomiędzy biznesem a edukacją – spotkanie z Przedstawicielem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE)
 • Czym jest ZSK?
 • Aspekty związane z opisywaniem kwalifikacji,
 • Włączanie kwalifikacji sektorowych do kształcenia formalnego,
 • Nowe kwalifikacje odpowiedzią na potrzeby biznesu.

Z powodu braku quorum Walne odbyło się ono w drugim terminie – o godz. 11:30.

W przerwie pomiędzy 11:15 a 11:30 Pani Marta Wróbel z firmy ASM Consulting Duesseldorf przeprowadziła prezentację multimedialną dotyczącą Targów GLASSTEC, które odbędą się w dniach 22-25 października br. w Duesseldorfie.

Walne Zgromadzenie zgodnie z art.17 §2 Statutu Izby otworzył Prezes Izby Pan Jacek Gromniak witając obecnych na sali przedstawicieli członków Izby oraz członków organów Izby.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Przewodniczącym obrad został Wojciech Nagrodzki.

Zarząd Izby złożył wniosek o nadanie tytułu Honorowego Członka Polskiej Izby Budownictwa Panu Pawłowi Babijowi oraz Panu Jerzemu Klimmowi. Walne Zgromadzenie w głosowaniu przychyliło się do wniosku i przyjęło uchwałę o nadaniu obu Panom tego wyróżnienia.

Pani Agnieszka Dmochowska - Dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu - przedstawiła sprawozdanie z działalności Izby w 2023 roku.

Wśród najważniejszych wydarzeń minionego roku znalazły się m.in.:

 • Walne Zgromadzenie Członków Izby – 27.06.2023 r.
 • Zmiana na stanowisku Dyrektora Wykonawczego Izby – Dotychczasowy Dyrektor Jacek Gromniak objął funkcję Prezesa, a Pani Agnieszka Dmochowska została Dyrektorem Wykonawczym
 • 31 stycznia – 3 lutego 2023 r. - udział Izby w Targach BUDMA, w Turnieju Złota Kielnia (ufundowanie nagrody dla Najlepszego Praktyka) oraz Forum Gospodarczym Build 4 Future,
 • Stała, regularna współpraca z partnerami społecznymi i administracją publiczną in. Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Edukacji i Nauki, ORE, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego czy Komisją Europejską, aktywny udział w konsultacjach wszelkiego rodzaju inicjatyw branżowych i legislacyjnych,
 • Współpraca z KIG przy realizacji szeregu wydarzeń przez nią organizowanych, regularny transfer materiałów informacyjnych KIG do Członków PIB. Dotyczy także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, MSZ, GUNB, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Habitat, MEiN, Ambasady (webinary, szkolenia, konferencje, itp.), KAPE i wielu innych. Zaproszenia na webinary, spotkania, eventy, itp.
 • Pozyskanie grantu z Europejskiej Fundacji Klimatycznej na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji bloków z wielkiej płyty w Polsce,
 • Podpisanie listu intencyjnego z Starostwem Powiatowym w Wałczu dotyczącego współpracy przy tworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności,
 • Ciąg dalszy procesu dot. wniosku do MR (wspólnie z PZPB) o wprowadzenie zawodu technik aranżacji wnętrz – zawód zatwierdzono w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 23 maja 2023 r.,
 • Udzielenie patronatów: Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, Forum Gospodarczemu Budownictwa Build4Future, Turniejowi Złota Kielnia, Kongresowi Odbudowy Ukrainy Common Future,
 • Udział przedstawiciela Izby Jerzego Klimma w pracach Rady Jednostki Certyfikującej Wyroby Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie, udział w spotkaniach Rady
 • Przyznanie Nagrody Polskiej Izby Budownictwa w 27. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI w. Bielskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego S.A.za rewitalizację Starego Dworca w Katowicach oraz Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Turku. Izbę w Jury Konkursu reprezentował Pan Paweł Babij,
 • Udzielenie oficjalnego poparcia Izby dla Apelu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o utworzenie jednego resortu odpowiedzialnego za sektor budownictwa,
 • Udział przedstawicieli Izby w istotnych spotkaniach, wydarzeniach, posiedzeniach i konferencjach,
 • Wzrost aktywności Izby w mediach społecznościowych (strona internetowa, Facebook), wypowiedzi przedstawicieli Izby w mediach (TVP3 – Wojciech Nagrodzki, money.pl – Bartłomiej Zgorzelski, Tomasz Wójcik).

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Prezes Jacek Gromniak w kilku zdaniach omówił sytuację finansową Izby na podstawie dokumentów bilansowych.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2023 rok, udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Gromniakowi, Członkowi Zarządu Agnieszce Dmochowskiej oraz Członkom Rady Izby.

Następnie Agnieszka Dmochowska krótko omówiła działania Izby w I półroczu 2024 r. oraz przedstawiła zamierzenia na kolejne miesiące 2023 r.

Tematy w trakcie realizacji i planowane to m.in.:

 • Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji bloków z wielkiej płyty w Polsce – grant pozyskany z Europejskiej Fundacji Klimatycznej,
 • Kontynuacja współpracy po podpisaniu umowy partnerskiej z Starostwem Powiatowym w Wałczu – stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie prace budowlane (wsparcie merytoryczne – opisanie kwalifikacji sektorowej zawodu Instalator fasad klinkierowych i termomodernizacji). Izba będzie jednostką certyfikującą w ramach szkoleń prowadzonych przez BCU,
 • Ufundowanie nagrody oraz udział przedstawiciela Izby w Jury konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku,
 • Organizacja spotkań dla Dyrektorów Szkół (1 w roku),
 • Kontynuacja aktywności Izby w mediach społecznościowych (strona internetowa, Facebook),
 • Reprezentowanie Członków Izby w kontaktach z administracją rządową, opiniowanie aktów prawnych dot. budownictwa, działania w ramach różnych organizacji samorządu gospodarczego i stowarzyszeń biznesowych, współpraca z izbami gospodarczymi oraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, SARP, Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki, Instytutem Techniki Budowlanej, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Związkiem Pracodawców Ceramiki Budowlanej, PAIH, itp.
 • Udział i patronat Izby nad Polsko-Niemieckim Tygodniem Branży Budowlanej,
 • Organizacja spotkania przedstawicieli Izby z Minister/Wiceminister Edukacji Narodowej dot. kształcenia zawodowego,
 • Współorganizacja Kongresu Edukacji Budowlanej – razem z Firmą FAKRO.

Po przedstawieniu zamierzeń Izby wywiązała się dyskusja, po której Wojciech Nagrodzki zamknął oficjalne obrady Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Budownictwa.

Po zakończeniu części oficjalnej Pan Boris Poleganow z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawił dla zainteresowanych prezentację multimedialną dotyczącą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.