Image

INFORMACJA O PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA

POLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Warszawa, 27 czerwca 2023 r.

 

Walne Zgromadzenie zwołane zostało na godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i Prezydium Obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Izby w 2022 roku.
 5. Prezentacja sprawozdania finansowego Izby za 2022 rok.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Rady za okres 7.10.2022 – 31.12.2022.
 10. Informacja o zamierzeniach Izby w 2023 roku.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości składek członkowskich.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie oficjalnej części obrad Walnego Zgromadzenia.
 14. Panel Agencji Rozwoju Przemysłu i Firmy Biznes Butik dotyczący:
 • finansowych instrumentów wsparcia dla firm,
 • możliwości i wyzwań związanych z finansowaniem innowacyjności z Funduszy Europejskich.


Z powodu braku quorum odbyło się ono w drugim terminie – o godz. 11:15.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Prezes Izby wręczył dwa specjalne podziękowania:

- dla Pani Anny Śpiewak, Prezes Zarządu Firmy Austrotherm - za wieloletnią działalność w Radzie Izby na stanowisku Wiceprezesa,

- dla Pana Stefana Nawrockiego - przygotowany kilka lat temu tytuł Honorowego Członka Polskiej Izby Budownictwa - za ogrom zasług na przestrzeni działalności Izby oraz znakomite kierowanie Izbą z funkcji Prezesa. Ponieważ Pan Stefan Nawrocki niestety zmarł, podziękowanie w Jego imieniu odebrał Syn - Pan Filip Nawrocki.

Walne Zgromadzenie zgodnie z art.17 §2 Statutu Izby otworzył Prezes Izby Pan Jacek Gromniak witając obecnych na sali przedstawicieli członków Izby oraz członków organów Izby.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Przewodniczącym obrad został Jerzy Klimm.

Pani Agnieszka Dmochowska – Dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu – przedstawiła sprawozdanie z działalności Izby w 2022 roku.

Wśród najważniejszych wydarzeń minionego roku znalazły się m.in.:

 • 2 Walne Zgromadzenia Członków Izby - zwykłe (22.09.2022) oraz Nadzwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze (07.10.2022),
 • Współorganizacja Kongresu Edukacji Budowlanej (razem z FAKRO) - Muszyna, 10.2022 r.,
 • 1-4 lutego 2022 r. - udział Izby w Targach BUDMA, w Turnieju Złota Kielnia (ufundowanie nagrody dla Najlepszego Praktyka) oraz Forum Gospodarczym Build4Future,
 • stała, regularna współpraca z partnerami społecznymi i administracją publiczną, m.in. Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Edukacji i Nauki, ORE, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego czy Komisją Europejską, aktywny udział w konsultacjach wszelkiego rodzaju inicjatyw branżowych i legislacyjnych,
 • współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą przy realizacji szeregu wydarzeń przez nią organizowanych, regularny transfer materiałów informacyjnych KIG do Członków PIB - dotyczy także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, GUNB, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Habitatu, MEiN, Ambasad (webinary, szkolenia, konferencje, itp.),
 • podpisanie listów intencyjnych z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie oraz CKZ w Nysie dotyczących współpracy przy tworzeniu Branżowych Centrów Umiejętności,
 • ciąg dalszy procesu dot. wniosku do MR (wspólnie z PZPB) o wprowadzenie zawodu technik aranżacji wnętrz - uruchomienie zawodu w szkołach,
 • udzielenie patronatów: ASM (Ranking Budowlana Marka Roku), BUDMA, Forum Build4Future, Kongres Budownictwa Polskiego, Turniej Złota Kielnia,
 • 03-06.05.2022 - udział w obsłudze stoiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz promocja Izby podczas Targów Construction Week London, w ramach Branżowego Programu Budowa i Wykańczanie Budowli - Jacek Gromniak,
 • współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie (rozesłanie do szkół wzoru Ramowego Sektorowego Porozumienia Edukacyjnego o współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą, przekazanie za pośrednictwem Rady apelu do MRiT ws. popularyzacji zawodów budowlanych),
 • przyznanie nagrody Polskiej Izby Budownictwa w 26. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku za rewitalizację Alei Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie, Budynku Kina "Przedwiośnie" oraz krotoszyńskiego Błonia dla Miasta i Gminy Krotoszyn,
 • skierowanie do sądu pozwu przeciwko Bartoszowi Królczykowi - z powodu niewywiązania się z umowy na przygotowanie podręcznika Przegląd Technologii Energooszczędnych w Budownictwie,
 • udział przedstawicieli Izby w istotnych spotkaniach, wydarzeniach i posiedzeniach,
 • organizacja szkolenia online "Lawinowy wzrost cen materiałów budowlanych - jak uzyskać waloryzację" we współpracy z Kancelarią Brzezińska Narolski Adwokaci (14.01.2022).
 •  

Następnie Agnieszka Dmochowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Dyrektor w kilku zdaniach omówiła sytuację finansową Izby na podstawie dokumentów bilansowych.

Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwały nr 1, 2 i 3 dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za 2022 rok, udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Gromniakowi za rok 2022 oraz udzielenia absolutorium Członkom Rady za okres 07.10.2022 – 31.12.2022.

Następnie Agnieszka Dmochowska krótko omówiła działania Izby w I półroczu 2023 r. oraz przedstawiła zamierzenia na kolejne miesiące 2023 r.

Tematy planowane to m.in.:

 • realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji bloków z wielkiej płyty w Polsce - grant pozyskany z Europejskiej Fundacji Klimatycznej,
 • kontynuacja współpracy po podpisaniu umowy partnerskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie - stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie prace wykończeniowe (wsparcie merytoryczne),
 • podpisanie umowy partnerskiej z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie - stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie renowacji elementów architektury (na razie podpisany list intencyjny),
 • ufundowanie nagrody oraz udział przedstawiciela Izby w Jury konkursu Modernizacja Roku i Budowla XXI wieku,
 • organizacja spotkań dla Dyrektorów Szkół w firmach członkowskich Izby (2 w roku),
 • wzrost aktywności Izby w mediach społecznościowych (strona internetowa, Facebook),
 • reprezentowanie Członków Izby w kontaktach z administracją rządową, opiniowanie aktów prawnych dot. budownictwa, działania w ramach różnych organizacji samorządu gospodarczego i stowarzyszeń biznesowych, współpraca z izbami gospodarczymi oraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, SARP, Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki, Instytutem Techniki Budowlanej, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Związkiem Pracodawców Ceramiki Budowlanej, PAIH, itp.

Po przedstawieniu zamierzeń Izby wywiązała się dyskusja dotycząca pomysłów na dalszą działalność, na uatrakcyjnienie oferty Izby oraz na przyciągnięcie nowych Członków.

W kolejnym punkcie Prezes Jacek Gromniak przedstawił argumenty przemawiające za koniecznością podniesienia wysokości składki członkowskiej. Wymienił m.in. rosnącą inflację oraz koszty prowadzenia działalności, aktualną sytuację finansową Izby oraz niezmienioną wysokość składki od co najmniej kilkunastu lat.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę o ustaleniu składki dla firm na 750 zł kwartalnie, począwszy od III kwartału 2023 r.

Po dyskusji Przewodniczący Jerzy Klimm zamknął oficjalne obrady Walnego Zgromadzenie Polskiej Izby Budownictwa

Po zakończeniu oficjalnych obrad Agencja Rozwoju Przemysłu i Firma Biznes Butik przedstawiły dla zainteresowanych prezentacje dotyczące finansowych instrumentów wsparcia dla firm oraz możliwości i wyzwań związanych z finansowaniem innowacyjności z Funduszy Europejskich.

Do pobrania:

Prezentacja Firmy BIZNES BUTIK

Prezentacja Firmy Transportowo-Logistycznej LOGIT